OK
Świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne, charakterystyki energetyczne - Bydgoszcz

→ Charakterystyka energetyczna

Bydgoszcz i okolice


Charakterystyka energetyczna...

... do projektu architektoniczno-budowlanego

Do projektu architektoniczno-budowlanego dołącza się charakterystykę energetyczną obejmującą w szczególności analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogeneracji, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepła.

Taka analiza powinna określać:
- oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- dostępne nośniki energii,
- wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
- obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
- wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

... do projektu technicznego

W projekcie technicznym natomiast należy przedstawić pełną charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Charakterystyka energetyczna budynku powinna określać (w zależności od potrzeb):
- bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z jego przeznaczeniem,
- w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
- parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,
- dane wykazujące, że przyjęte w projekcie technicznym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.


→ Świadectwo charakterystyki energetycznej → Charakterystyka energetyczna → Audyt energetyczny


KONTAKT


eco-en Energetyczne świadectwa, charakterystyki i audyty

tel. 792 395 643

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17.00


energetyczne@eco-en.pl


biuro mieści się przy
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 15/3 (Fordon)
Bydgoszcz